Thursday, July 20, 2006

Kosovo/Switzerland


Kosovo/Switzerland
Originally uploaded by sjoukjevandermeer.
Beautyful!

No comments: